Departments > Welsh - Cymraeg


Croeso i'r Adran Gymraeg
Welcome to the Welsh Department

Whether you are fluent or a complete beginner, do not worry, we have the right course for you, and the right staff to encourage and advise.

Dysgir y disgyblion trwy gyrsiau Ailiaith a Mamiaith o flynyddoedd 7 tan y chweched. Rydyn yn gweithio’n galed ac yn frwdfrydig gyda phob disgybl yn yr ysgol.

Bydd cyfle i ddisgyblion ddysgu trwy amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Rhai ohonynt ydy:

·         Gweithio’n unigol/ fel dosbarth cyfan/ mewn grŵp neu gyda phartner.

·         Defnyddio’r cyfrifiaduron.

·         Datrys problemau

·         Gwylio fideo’s/ dvd’s a thapiau.

·         Prosiectau.

·         A defnyddio’r rhyngrwyd a byrddau gwyn rhyngweithiol.

Yn ogystal â hyn rydym yn cynnig llu o weithgareddau allgyrsiol. Pob blwyddyn bydd blwyddyn 7 yn ymweld â Gwersyll yr Urdd. Yma byddent yn treulio amser yn cael hwyl a sbri wrth wneud nifer o weithgareddau. Byddant yn dysgu ac yn cyfathrebu trwy’r iaith Gymraeg.

Fel ysgol rydyn ni’n cynnal Eisteddfod ysgol bob blwyddyn. Cyfle ardderchog i bob disgybl gymryd rhan ar y llwyfan wrth actio, canu a dawnsio, neu wrth gwrs wrth gymryd rhan yn y cystadleuthau gwaith cartref.

Yn ychwanegol i hyn, mae'r Adran Gymraeg yn cyd-weithio'n frwd gyda nifer o glybiau'r ysgol; megis y clwb dawnsio, drama a chorau, er mwyn hybu ac annog awyrgylch Gymreig a chymreictod yn yr ysgol.  Mae'r arsag radio nweydd 'Calon y Coridorau' hefyd yn cael ei harwain gan yr adran, disgyblion y chweched dosbarth, a disgyblion iau yr ysgol, sy'n awyddus i sicrhau fod y iaith Gymraeg yn cael eu chlywed ar hyd coridorau'r ysgol. 

Fel adran rydyn ni’n sicrhau fod y cwricwlwm yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion pob disgybl.

Cyrsiau’r Adran:

·         TGAU(cwrs llawn) Mamiaith ac Ailiaith.

·         Lefel A- Mamiaith ac Ailiaith.

·         Lefel mynediad.

Staff yr Adran:

·         Miss D George (Pennaeth yr Adran Dros Dro)

·         Miss Rh Scrimshaw (Ail yn yr Adran Dros Dro)

·         Miss Rh Lewis (Cyd Cysylltydd AAA)

·         Miss A Finn (Pennaeth Blwyddyn/Uwch Athrawes)


Ceir athrawon eraill weithiau i ddysgu ambell ddosbarth hefyd:

·         Miss B Walters

·         Mrs S Page-Jones

Miss G Thomas


Rydyn ni fel adran yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gwrdd â chi.

 

   ******

Diwrnod y Cynradd
Cynhaliwyd Diwrnod y Cynradd yn Ysgol Bro Gwaun ar Ddydd Gwener 7fed o Hydref 2011.  Tro yr Adran Gymraeg oedd hi i groesawu  plant ysgolion cynradd Bro Ingli, Eglwyswrw, Casblaidd, Glannau Gwaun, Ger y Llan, Wdig, Casmael a Enw Sanctaidd  i’w dosbarthiadau.  Cafwyd amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y dydd megis Gemau, Ysgrifennu, Gwaith Barddoni, Crefftau, Drama a sesiwn yn y Llyfrgell.  Cafwyd diwrnod pleserus gan bawb yn enwedig wrth i’r disgyblion dderbyn tysysgrifau am eu gwaith yn ystod y dydd.  Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd i lwyddiant y dydd
.

Diwrnod y Cynradd Diwrnod y Cynradd


Adroddiad Taith yr Adran Gymraeg i Ogledd Gymru 
A report on the Welsh Departments’ trip to North Wales (18.11.11)
Ar y 18fed o Dachwedd 2011, trefnodd yr Adran Gymraeg daith arbennig i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 a 5 i Ogledd Cymru. Nôd y daith oedd ymweld ag amrywiol leoliadau yn y Gogledd a oedd yn gysylltiedig â gwaith y mae’r disgyblion yn eu hastudio yn yr ysgol. Gobaith yr Adran yw y bydd yr ymweliad yn helpu’r disgyblion i uniaethu gyda’r gwaith y maent yn ei hastudio ac yn gwneud y dysgu a’r addysgu yn fwy real a pherthnasol iddynt hwy.  Dyma adroddiad un o ddisgyblion blwyddyn 13 a fu ar y daith:

Gadawon ni yn oriau mân y bore ar ddydd Gwener y 18fed o Dachwedd. Teithion ni o Abergwaun i Aberystwyth, a wnaethon ni dreulio tua awr a hanner yn y Brifysgol a fe wnaethon ni gwrdd lan â chyn-ddisgybl Bro Gwaun sef Katie Kynoch. Wnaeth hi siarad gyda ni am ei phrofiadau hi yn y Brifysgol.

Aethon ni wedyn i’r Ysgwrn, sef cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Yno cwrddon ni a nai Hedd Wyn. Roedd e’n ddyn croesawgar iawn ac yn ddigon parod i ateb unrhyw gwestiynau oedd gennym am Hedd Wyn.

Ar ôl gorffen yng nghartref Hedd Wyn, aethon ni i Gae Gors sef cartref Kate Roberts, sef yr awdures wnaeth ysgrifennu’r straeon byrion am y Te Yn Y Grug. Yno ddysgon ni lawer am hanes Kate Roberts ac am ei chymeriad. Roedd e’n ddiddorol iawn.

 

Trannoeth, sef 19fed o Dachwedd, aethon ni i weld Bedd Siwan yn Ynys Môn ac ar ôl treulio bach o amser yn cofio am ei hanes hi, daethon ni nôl i’r tir mawr i weld ble wnaeth Siwan a’i gŵr – Llywelyn –fyw yn eu cyfnod.

Ar ôl y daith hir i Ynys Mon a nôl, aethon ni i Flaenau Ffestiniog i’r gloddfa llechu, ble wnaethon ni ddysgu am hanes y mwynwyr pan yr oedden nhw gorfod gweithio yno.

Cyrhaeddon ni nôl yn y gwesty, a chafon ni barti er mwyn dathlu penblwydd 18 Angharad.  Chwaraeon ni ‘Pass-the-parcel’a ‘Musical Chairs’!

 

Ar Ddydd Sul, sef y 20fed o Dachwedd, aethon ni i Fedd Gelert ble aethon ni i weld Bedd Gelert. Roedd e’n ddiddorol i glywed bod rhai pobl yn credu fod y stori yn wir pan roedd rhai pobl yn credu ei fod yn chwedl! Ar ôl gweld Bedd Gelert, aethon ni i Lasfryn ble roedd

‘Go-Karts’ a bowlio 10. Cafon ni llawer o hwyl a sbri, ac ar ôl hyn i gyd, roedd e’n amser i ni fynd adref gan deithio mewn bws crand a chyfforddus y tro hwn yn ôl i Sir Benfro. 

Eisteddfod Ysgol Bro Gwaun 
Yn ôl yr arfer, cynhaliwyd Eisteddfod Gŵyl Dewi yn Ysgol Bro Gwaun. Y beirniaid eleni oedd Mrs Enid Thomas, a oedd yn gyfrifol am y llefaru a cherdd y gadair, Mrs Margaret Rhys yn beirniadu’r cerdd a  Mrs Nia Jones yn cymryd cyfrifoldeb am y dawnsio. Croesawyd y dair i’r Eisteddfod gan y Pennaeth dros dro, Mr Tony Andrews.

Cafwyd agoriad hwylus iawn i’r Eisteddfod wrth i bawb gyd-ganu Bread of Heaven i gyfeiliant arbennig cerddorfa’r ysgol, dan arweiniad Mr Adrian Clifford. Dilynwyd hyn gan ddarlleniadau pwrpasol  gan Angharad Williams, Jason Venables-John, Abigail Hruzick a Rona McGregor

 

Ar ôl diwrnod o gystadlu da gyda digon o hwyl, y tŷ buddugol eleni oedd Vikings gyda Spartans yn dod yn ail a Challengers yn drydydd. Diwrnod Vikings oedd hi gan mai nhw aeth â hi hefyd yng nghystadleuaeth y Côr Meched a’r Côr Bechgyn.

 

Uchafbwynt y dydd oedd Seremoni’r Cadeirio. Y testun oedd “ Cylchoedd”, a’r bardd buddugol eleni eto oedd Catrin Raymond, blwyddyn 12, tŷ Spartans. Agorwyd seremoni’r cadeirio gan Ben Williams Stacey yn llafarganu gweddi’r orsedd. Cafwyd ddatganiad o gân y cadeirio gan Gwennan Williams gyda Miss Bethan Walters yn cyfeilio ar y delyn. Yn dilyn hyn daeth Tomos Evans, Jordan James, Ffion Ridgeway  a Tomos Salmon  ymlaen i gyfarch y bardd.  Cyflwynwyd cadair fechan i Catrin o waith Mr Eric Street, o adran Dechnoleg yr ysgol. Yr ail yn y gystadleuaeth yma oedd Charlotte Lawrence.

 

Roedd cystadleuaeth newydd i’r ysgol iau ar raglen yr eisteddfod eleni, sef y Tlws Cymraeg. Dangoswyd llawer o ddiddordeb yn y gystadleuaeth a’r buddugol oedd Tomos Evans, blwyddyn 8 o dŷ Challengers, gyda Ffion Ridgeway, blwyddyn 9 o Spartans yn dod yn ail.

 

Dyfarnwyd Rebecca James yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Cwpan Saesneg hŷn, gyda Matthew Potter yn dod yn ail. Enillydd gwobr y Tlŵs Iau oedd James Lewis, blwyddyn 8 gyda Alicia Creed, eto o flwyddyn 8, yn dod yn ail

 

Cafwyd ddiwrnod hwylus dros ben gydag amrywiaeth o gystadlaethau yn cael eu cyflwyno o’r llwyfan gan Miss Donna George, Mrs Sione Page Jones a Mr Emyr Hughes.

 

Braf iawn oedd gweld cynifer o ddisgyblion yn mynd i hwyl yr Eisteddfod trwy gymryd rhan ar y llwyfan ac hefyd yn y cystadlaethau gwaith cartref.

 

Llongyfarchiadau i bawb am eu hymdrechion arbennig a diolch i bob un a fu’n gweithio’n ddyfal tuag at lwyddiant yr Eisteddfod.

Gweithdy Radio gyda Marc Griffiths
Ar Ddydd Mawrth y 10fed o Orffennaf ymwelodd un o leisiau enwocaf Radio Cymru ag Ysgol Bro Gwaun sef Marcie G neu Mark Hughes.

Cafodd 17 o ddisgyblion blwyddyn 7,8 a 9 gwledd yng nghwmni Marc wrth iddynt greu rhaglen hanner awr ar gyfer gorsaf radio yn yr Ysgol sef  ‘Calon y Coridorau’. Yn y rhaglen cafwyd cyfweliad gyda Mr Davies, y siartiau diweddaraf, newyddion a chwaraeon, ynghyd ag ambell i jôc gan ddisgyblion blwyddyn 7. Ymysg hyn oll cafwyd ambell i gan i gwmpasu’r rhaglen. Ymysg y caneuon cafwyd un o hoff ganeuon Mr Davies sef ‘Yma o hyd’ gan Dafydd Iwan, ‘Harbwr Diogel’ gan Elin Fflur a ‘Aros am y trên’ gan un o gantorion lleol yr ardal sef Lowri Evans.

Diolch i Marc Griffiths am ei amser ac am roi blas byd y radio i’n disgyblion. Diolch hefyd i’r disgyblion a gymerodd ran ac i’r rhai a fu’n gyfrifol am drefnu’r gweithgaredd. Edrychwn ymlaen at glywed y rhaglen yn ei chyfanrwydd ar orsaf radio’r ysgol yn fuan!!

 **************